Varför Tidvis?

Vad är Tidvis?

Tidvis är ett verksamhetssystem som hjälper assistansbolag att arbeta effektivt med hög kvalitet genom att tillhandahålla användarvänliga funktioner och information samlad i ETT system.

Varför Tidvis?

 1. Allt som behövs för att driva ett assistansbolag med kvalitet i ETT effektivt och användarvänligt system.
 2. Ekonomisk uppföljning för såväl schema som arbetad tid gentemot beslut.
 3. All information och funktionalitet för personal och kunder samlad i ETT system med behörighetsanpassad transparens.

Ok, jag är intresserad – kan du snabbt beskriva vad jag får?

Övergripande har Tidvis funktionalitet för

Personregister för såväl kunder som personal med all information på ett ställe, såsom t ex anställningsavtal (autoskapas ur databasen och skickas för BankID-signering), mötesanteckningar, genomförandeplan, daganteckningar, journalföring. Dessutom med koppling av kunder och anställda i områden, inkluderat möjlighet till områdesbehörighet för kontorspersonal. Kunders beslut läggs upp med detaljkontroll per beviljandeperiod och anställdas sysselsättningsgrad per kund spåras med förändringshistorik.
Stöd för att koppla Tidvis till lönesystem för att enkelt mata in information om personal i ETT system som sedan automatiskt hamnar i det andra systemet.

Schemaläggning som är otroligt smart och där man enkelt ser att man schemalagt enligt beslut och bland annat kan göra följande:

 • Vikariehantering
 • Intresseanmälan från assistenter
 • Olika summeringsmöjligheter
 • Pass hos andra brukare
 • Notering på arbetspass
 • Sjuk/VAB på enskilda pass
 • Semesterhantering
 • Bygga schemarader för framtida anställning
 • Kontroll mot arbetstidslagen
 • Förslag på bästa dygns-/veckobryt
 • Enskilda pass, såsom möte, utbildning, bredvidgång, mm
 • Olika vyer för schemat – Tidslinje, Veckokalender eller månadskalender.
 • och mycket, mycket mer

Tidrapportering för assistenter med förslag från schemat för snabb rapportering. Dessutom med hantering för traktamente, milersättning och ledighetsansökan. Självklart med stöd för BankID-signering och automatiskt inskickande till Försäkringskassan.
Tidvis hanterar såväl månadslöner som timlöner på ett sätt som minimerar de manuella rutinerna enormt mycket.
Ställ in att en kund ska ha Check-in/Check-ut och få ett meddelande om assistenten inte checkat in inom 10 minuter från passets start.

Beslut – stöd för att lägga upp olika typer av beslut, inkl TIF-beslut där man kan hålla inne löner under ansökningsprocessen, samt möjlighet att lägga upp faktureringsbara kunder för att kunna skicka fakturor till olika instanser.

Frånvarohantering för hantering av såväl VAB, heltidssjukskrivning och deltidssjukskrivning med relevanta rapporter för vidarefakturering till kommun och full hantering av karens.

Semesterhantering, där Tidvis har 100% koll på assistenters semester, inkl semestergrundande frånvaro vid VAB/Sjuk och ledigheter såsom föräldraledighet, tjänstledighet, mm. Även export av semesterlöneskuld till lönesystem/bokföringssystem.

Dokumentation med möjlighet att dokumentera daganteckningar och hantera journalföring. Dessutom dokument av olika typer för såväl anställda som kunder där kunders dokument, t ex mötesanteckningar och arbetsbeskrivningar, kan delas ut till assistenter.
Bygg dina egna formulär och låt assistenterna rapportera avvikelserapporter, mm via mobil, surfplatta eller dator. Med möjlighet till påminnelse för uppföljning. Dokument kan även läggas på företagsnivå med behörigheter till olika mappar.
Alla dokument kan BankID-signeras för att minimera manuella underskrifter och utskrifter.

Arbetsmiljö – Uppdelning av dokument som hör till kunden och till arbetsmiljön med möjlighet att lägga in information om den specifika arbetsmiljön i gruppen.

Ärendehantering som fungerar likt småprojekt där man kan ha flera deltagare men ändå dela ut information till andra roller för att följa ärendets framfart.

Processhantering där man kan lägga upp rutiner och processer för företaget och lätt kan följa dem. Man kan även köra processer och klarmarkera processteg för att få god uppföljning i det dagliga arbetet.

CRM för anställda och kunder där man enkelt dokumenterar händelser, t ex telefonsamtal, personligt möte, mm. Här även med påminnelse för uppföljning. Kunder kan läggas upp som prospekt och Tidvis hanterar register för omvårdnadspersonal, behov/hjälpmedel för kunder, kompetensdatabas för anställda och hanteringar av delegeringar med påminnelse för förnyelse av delegeringar.
Testa prospekts exakta kostnader för schema innan ni tar in dem som kunder, för att få koll på vilken typ av tjänster ni kan utlova.

Kommunikationsplattform för att kunna kommunicera med personal och kunder. Liknande ett e-postsystem men där all information stannar i systemet och man kan spåra när meddelanden lästs, möjlighet till tvingande läsning och man slipper hålla ordning på mängder av e-postadresser. Personalgrupper kan dessutom kommunicera med varandra enligt hur det är upplagt i behörighetssystemet.

Avancerad ATL som ger möjlighet att modifiera arbetstidslagskontroller jämfört med hur man förhandlat kollektivavtalet. Kan hanteras för alla i företaget, alla hos en kund eller enskilda anställda.

Ekonomi där man kan bygga upp budgetrapporter och resultatrapporter. Budgetrapporter byggs framåt och hanterar framtida löneökningar för att se gruppers potentiella resultat. Kan dessutom byggas på schemaförslag för att få bättre kontroll innan man aktiverar nya scheman. Resultatrapporter byggs på verkligt rapporterad tid med hänsyn även till kostnad för mertid/övertid. Givetvis med hänsyn taget till verkligt OB, semesterkostnader, mm.

Kundrapporter som kunden kan se för att följa hur ärendet går. Kundrapporterna kan skräddasys för att dela olika typ av information till olika kunder.
Samarbete med bland annat Hogia för att importera verklig ekonomisk information för att fylla kundrapporterna.

Schemasimulator för att få hjälp med snabb schemaläggning som uppfyller arbetstidslagen. Här tas hänsyn till personals tillgänglighet som byggs med enkelt schema för udda och jämna veckor. Simulatorn arbetar för att uppnå lovad/önskad sysselsättningsgrad, maximal passlängd för en person, möjlighet till specificering av arbetspass som kan tas av personal, mm. Dessutom kan man välja att simulatorn skapar nya schemarader om detta behövs. Schemaläggning av t ex anhöriga som har pass för specifika helger kan läggas in innan simulatorn börjar arbeta. Efter simuleringen är klar (från sekunder till någon minut) kan man arbeta vidare med schemaförslaget innan aktivering.

Kund- och Medarbetarundersökningar med möjlighet att ta in tankar och synpunkter från såväl kunder som medarbetare. Bygg dem själva med komplex hantering som villkorade frågor.

Lönekörning med kontrollflöde för att garantera så mycket rätt som möjligt. Tidvis identifierar potentiella fel, kontroll per dag av rapporterad tid mot schemat, kontroll av rapporterad tid gentemot beslut under avräkningsperioden, säkerställande av godkännande av traktamente, ledighet, mm samt utskrift av myndighetsrapporter för såväl kommun som Försäkringskassa. Specifikation av flera hundra lönearter uppdelade på Kommun, Försäkringskassa, Tillfällig utökning och Övrig tid med export till lönesystem och utskrift av sjukrapporter/ekonomirapport.
Fungerar i dagsläget med alla lönesystem som stödjer Paxml-standarden (t ex Crona, Fortnox, Kontek) och Hogia men utvecklas konstant för att hantera fler system .

Behörighetsramverk som är rollbaserat med 100-tals kombinationer för att ge möjlighet att använda Tidvis för såväl små som stora verksamheter och ge möjlighet till inloggning med olika hantering för kontorspersonal, ekonomiansvarig, kunder, assistenter, samordnare, mfl.

Rapporter som ständigt utvecklas för att ge den information som behövs för att få god kontroll över den information som finns i Tidvis.

100% webbaserat med användarvänlighet som gör att det är lätt att använda på såväl mobiltelefon, surfplatta som via dator.

Supporten som ni kontaktar har alla arbetat i ledande positioner inom assistansbolag och har kunskap om såväl arbetsprocesser som lagar och kollektivavtal. Detta underlättar för att ge er såväl support kring era verksamhetsprocesser som i hur systemet fungerar.