Ekonomi Personlig Assistans

Personlig assistansbolag har under åren blivit enormt pressade ekonomiskt då intäkterna endast ökar marginellt samtidigt som löner och andra kostnader ökar mer. Med dessa pressade marginaler är det därför enormt viktigt att hålla koll på ekonomin i så tidigt skede som möjligt.

Tidvis ekonomimodul ger möjlighet att följa resultat, resultat/budget i kombination och budget för att möjliggöra så god kontroll som möjligt redan vid schemaläggning.

I grunden matas löner in på assistenter, ersättningar på brukare och grundläggande ekonomiparametrar för att sätta kostnader som är så nära verkligheten som möjligt. Såväl budget- som resultatrapporter hanterar förändringar i ekonomiparametrar, såsom lönehistorik, framtida löner, mm.
Detta innebär att man enkelt kan lägga in förändringar enligt kollektivavtal så snart kollektivavtalet finns tillgängligt.
Man kan här även arbeta med lönerevision och testa planerade schemarader, för t ex prospekts, med planerade löner utan att behöva koppla anställda till kunden.

Med Tidvis ekonomimodul har man möjlighet att planera ett schema med framtida löneökningar för att se hur det kommer att gå ihop. Det planerade schemat behöver således inte vara aktiverat för att planera ur ett ekonomiskt perspektiv.

Ekonomirapporterna är detaljerade på personnivå där resultatrapporten även innehåller kostnader för mertid och övertid för att specifikt kunna se vad som kostat och analysera om man kunnat hantera det på ett annat sätt.
I och med att man i Tidvis kan arbeta med flera bolag i samma koncern som egna företag i systemet kan man här också få ekonomiska koncernrapporter.

Med kombinationsrapporten kan man med fördel t ex planera halva året efter att första halvan gått. Det kan vara enormt fördelaktigt om man t ex haft stora kostnader under första delen av året som man vill se om man har möjlighet att balansera ut under resten av året. En kombinationsrapport som kan fås här ger möjligheter att få en kombinerad resultatrapport och budgetrapport, vilket verkligen underlättar.

Tidvis ekonomimodul ger möjlighet för schemaläggare att äntligen få möjlighet att ha kontroll över kostnaderna i sina grupper. Ekonomirapporter på detaljnivå som ytterst få system kan producera finns plötsligt tillgängligt även för de som inte arbetar med ekonomisystemet och ger här möjlighet för företaget att kunna säkerställa stabiliteten i ett tidigt skede.

Ekonomimodulen innehåller även möjlighet att bygga kundrapporter. Med kundrapporterna har ni möjlighet att skapa transparens till kunderna och även styra vilken typ av information som kunderna ska se, även med möjlighet att ge olika kunder olika typer av information.
Genom samarbeten med olika ekonomisystem, däribland Hogia ekonomi, ges även möjlighet att importera faktisk ekonomisk information för samtliga kunder på en och samma gång för att härigenom se hur det faktiska ekonomiska utfallet blivit hos kunden. Det ekonomiska utfallet kan här även jämföras mot den eventuella prognos som är satt.

I och med att man kan fakturera kommuner för sjukkostnader och även semesterersättning för barnledighet skapas faktureringsunderlag för dessa delar i och med månadskörningen.